ENG

2024 pod znakiem analizy podwójnej istotności. Raportowanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozszerza zakres dotychczas obowiązującej NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze. Docelowo obejmie niemal 50 tys. unijnych firm, w tym ponad 3 tys. z Polski, Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. już za rok 2024r

Przyjęte standardy ESRS (European Single Reporting Format) określają informacje, które mają być raportowane – w sumie jest to więcej niż 100 wskaźników (ponad 1000 tzw. punktów informacji) z zakresu środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, które trzeba raportować. Nie wszystkie jednak będą obowiązkowe. Co o tym zadecyduje? Identyfikacja kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju.  Dla konkretnego przedsiębiorstwa będzie możliwa dzięki analizie podwójnej istotności (double materiality), czyli zasadzie określonej w dyrektywie CSRD. Zgodnie z nią, przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowania ESG, podczas identyfikacji kwestii istotnych stanowiących podstawę do ujawnienia informacji zrównoważonego rozwoju, muszą brać pod uwagę zarówno istotność wpływu (impact materiality), jak i istotność finansową (financial materiality).

Przeprowadzenie analizy podwójnej istotności nie jest prostym zadaniem – analiza wymaga zaangażowania interesariuszy z całego łańcucha dostaw: klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, zarząd, czasem także media, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe. Ten proces obejmuje zebranie i  przetworzenie danych, a następnie ich analizę i wyciągnięcie wniosków.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. jest w trakcie projektu podwójnej istotności – w najbliższych dniach uruchomiony zostanie proces zaangażowania Interesariuszy – tafią do Państwa ankiety, które pomogą w identyfikacji kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju i w konsekwencji przygotują Grupę do procesu raportowania.