ENG

Zarządzanie kwestiami CSR i etyki

Obszar Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ze względu na szeroki zakres i nasze priorytetowe podejście do spraw zrównoważonego rozwoju zarządzany jest w pionie Dyrektora ds. CSR a strategiczne decyzje w zakresie kwestii środowiskowych, w tym klimatycznych oraz społecznych podejmowane są na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

GK-komitetv2 GK-komitetv2

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. prowadzi działalność biznesową zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się wypracowanym systemem wartości, którego podstawą jest profesjonalizm, etyka i wzajemny szacunek.

Procesy etyczne podlegają w naszej organizacji ciągłemu rozwojowi. Zmieniająca się kultura biznesowa, podwyższone standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka czy przeciwdziałaniu korupcji obligują Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. do jeszcze większej staranności na rzecz budowania profesjonalnego i etycznego biznesu.

Kwestie zagadnień etycznych znajdują się w kompetencji obszaru CSR. Rzecznik Etyki Biznesu wraz z Dyrektorem ds. CSR przedstawiają do zatwierdzenia Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu propozycje działań na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości oraz inicjują i uczestniczą w procesie tworzenia programów szkoleniowych w obszarach związanych z etyką i kulturą organizacyjną Grupy Kapitałowej GRUPY Kęty S.A. Zgłaszanie naruszeń Kodeksu Etycznego opisane jest na stronie 15 Kodeksu Etyki.

Struktura monitorująca procesy etyczne

1
Rzecznik
4
Komisje
14
Członków

Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele ilościowe i jakościowe do realizacji w okresie Strategii.

Środowiskowe

Wskaźnik
Intensywność emisji gazów cieplarnianych (GHG Int)

Jednostka
[Mg CO2e/Mg]

Cel 2025: -15%
Aktualizacja celu: -20%, pozostałe parametry bez zmian

Wykonanie 2021: -17%

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Formuła wyliczania wskaźnika

GHG Int = (Emisje GHG zakres 1) + (Emisje GHG zakres 2)
Wielkość produkcji

Opis metody pomiarowej

  1. Wskaźnik obejmuje emisje z zakresu: – zakres 1 tj. bezpośrednie emisje GHG kontrolowane przez spółkę, obejmujące w szczególności zużycie paliwa do celów procesowych, ogrzewania budynków, spalania w środkach transportowych, jak również emisje niezorganizowane związane z eksploatacją systemów chłodniczych; – zakres 2 tj. pośrednie emisje GHG, które wynikają z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, ciepła lub pary używanej do zasilania lub ogrzewania obiektów.
  2. Rok bazowy: 2016
  3. Metodyka obliczeń zgodna z The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition.
  4. Wskaźnik obejmuje spółki krajowe Grupy Kapitałowej. W przypadku istotnej zmiany struktury Grupy możliwe korekty w kierunku wyliczenia wartości wskaźnika proporcjonalnie do zmian.
  5. Wielkość emisji raportowana w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 e.

Wskaźnik
Udział złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY (Al Rec)

Jednostka
[%]

Cel 2025: 75%

Wykonanie 2021: 68%

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Formuła wyliczania wskaźnika

Al rec = Masa złomu al
Masa wyrobu

Opis metody pomiarowej

  1. Masa złomu obejmuje: post-consumer scrap, pre-consumer scrap oraz home scrap wg ISO 14021.
  2. Wlewki LOW CARBON KETY produkowane ze stopów miękkich w linii topielno-odlewniczej w zakładzie w Kętach.

Wskaźnik
Wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof

Jednostka
[%]

Cel 2025: +20%

Wykonanie 2021: +13%

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Formuła wyliczania wskaźnika
Ilość obiektów w systemach Aluprof w bazach obiektów certyfikowanych  w Polsce i zagranicą.

Opis metody pomiarowej
Baza budynków certyfikowanych Polskiego Związku Budownictwa Ekologicznego, (Obiekty klasyfikowane według wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków: Breeam, Leed, DGNB, HQE) plus bazy zagraniczne. Rok bazowy 2020.

Wskaźnik
Udział produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu

Jednostka
[%]

Cel 2025: +5%

Wykonanie 2021: +1,3%

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Formuła wyliczania wskaźnika

% rec = ilość m2 folii i laminatów nadających się do recyklingu
całkowita ilość m2 folii i laminatów

Opis metody pomiarowej
Folie i laminaty nadające się do recyklingu określone na zasadzie analizy struktury.
Całkowita ilość folii i laminatów [m2] na podstawie raportu sprzedaży. Rok bazowy 2020.

Społeczne

Wskaźnik
TRIR (Total Recordable Incident Rate)

Jednostka
liczba

Cel 2025: <1

Wykonanie 2021: 1,2

Naszą ambicją jest dążenie do zerowypadkowości w zakresie ciężkich i śmiertelnych wypadków oraz tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. 

Dodatkowo poziom bezpieczeństwa monitorujemy poprzez wskaźnik LTIR (lost time incident rate – liczba incydentów skutkujących nieobecnością w pracy) = liczba wypadków, których skutkiem była nieobecność w pracy (niezależnie od długości zwolnienia chorobowego) x 200 000 / czas przepracowany

Wykonanie 2021: 1,2

Formuła wyliczania wskaźnika
TRIR = liczba wypadków / czas przepracowany x 200000

Opis metody pomiarowej
Liczba wypadków na stu pracowników.
Stała 200000 wyliczana jest w sposób: 100 pracowników pracuje 40 godzin tygodniowo przez 50 tygodni w roku. Rok bazowy 2020.

Wskaźnik
Rotacja

Jednostka
[%]

Cel 2025: -5%r/r

Wykonanie 2021: -4%r/r

Mamy ambicje tworzyć i rozwijać zespół zaangażowanych i profesjonalnych pracowników.

Formuła wyliczania wskaźnika
Liczba pracowników, którzy odeszli z firmy / średni stan zatrudnienia

Opis metody pomiarowej
Liczba pracowników uwzględnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik
Realizacja inicjatyw społecznych w ramach programu „Razem z Grupą”

Jednostka
projekt

Cel 2025: 150

Wykonanie 2021: 31

Mamy ambicje wspierać lokalne społeczności.

Formuła wyliczania wskaźnika
Jednostkowa ilość projektów w danym roku

Opis metody pomiarowej
Pojedynczy projekt w ramach kolejnych edycji programu grantowego „Razem z Grupą”.

Zarządzanie

Wskaźnik
Poziom dywidendy

Jednostka
[%]

Cel 2025: 60-100%

Wykonanie 2021: 100%

Mamy ambicję rozwijać biznes i dzielić się wypracowanym wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy.

Formuła wyliczania wskaźnika
wartość wypłaconej dywidendy / wartość skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej

Opis metody pomiarowej

  1. Wartość dywidendy uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  2. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej opublikowany w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy uchwalona dywidenda.

Wskaźnik
Zaangażowanie dostawców w zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej

Jednostka
[%]

Cel 2025: 100%

Wykonanie 2021: 50%

Naszą ambicją jest przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw. 

Formuła wyliczania wskaźnika

Ilość dostawców = Dostawcy certyfikowani
Lista dostawców

Opis metody pomiarowej
Lista Dostawców – przyjęta grupa strategicznych dostawców, zdefiniowana w każdym segmencie biznesowym Grupy Kapitałowej.

Komentarz do wyników za 2021 r.

Większość z głównych celów została osiągnięta zgodnie z przyjętym pięcioletnim okresem strategii. Wyjątkiem jest niższy od oczekiwanego poziom rotacji pracowników. Efekty naszych działań w zakresie szeroko rozumianej polityki personalnej mierzymy wskaźnikiem rotacji pracowników (liczba pracowników, którzy odeszli z firmy / średni stan zatrudnienia), obniżając go o -5% r/r. W roku 2021 średnia dla Grupy Kapitałowej to 11,5%, co oznacza, że nie osiągnęliśmy zamierzonego rezultatu na poziomie 11,37%. Stanowi to jednak niewielkie, 1% odchylenie od założeń i nie ma znaczącego wpływu na osiągnięcie zamierzonych celów długoterminowych w tym obszarze. Na rok 2022 zaplanowaliśmy natomiast działania, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności spółek na rynkach lokalnych, co będzie miało wpływ na ww. poziom rotacji pracowników.

W zakresie kilku celów ich postęp jest szybszy niż zakładano – w pierwszym roku realizacji strategii udało nam się przyspieszyć m.in. proces zaangażowania dostawców. Było to możliwe dzięki wytężonej pracy w tym okresie. Dodatkowo zwiększyła się ilość obiektów certyfikowanych ekologicznie w portfolio marki Aluprof. Jest to jednocześnie potwierdzenie, że branża budowlana, której uczestnikiem jest SSA zauważa systematyczny wzrost świadomości inwestorów w dziedzinie ekologii, dotyczącej zmian klimatycznych i potrzeby budowania w zrównoważony sposób w oparciu o materiały przyjazne środowisku i ludziom. Produkty Aluprof wpisują się w idee gospodarki obiegu zamkniętego (nadają się do recyclingu) gdzie aluminium doskonale wypełnia tą rolę.

Jeden z celów, który jest szczególnie ważny z puntu widzenia minimalizacji wpływu na zmiany klimatu, czyli obniżenie emisji gazów cieplarnianych został osiągnięty zgodnie z przyjętymi założeniami, co mobilizuje nas do podjęcia wewnętrznych decyzji odnośnie rewizji celu.