ENG

Zarządzanie kwestiami CSR i etyki

Obszar Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ze względu na szeroki zakres i nasze priorytetowe podejście do spraw zrównoważonego rozwoju zarządzany jest w pionie Dyrektora ds. CSR a strategiczne decyzje w zakresie kwestii środowiskowych, w tym klimatycznych oraz społecznych podejmowane są na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

GK-komitetv2 GK-komitetv2

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. prowadzi działalność biznesową zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się wypracowanym systemem wartości, którego podstawą jest profesjonalizm, etyka i wzajemny szacunek.

Procesy etyczne podlegają w naszej organizacji ciągłemu rozwojowi. Zmieniająca się kultura biznesowa, podwyższone standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka czy przeciwdziałaniu korupcji obligują Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. do jeszcze większej staranności na rzecz budowania profesjonalnego i etycznego biznesu.

Kwestie zagadnień etycznych znajdują się w kompetencji obszaru CSR. Rzecznik Etyki Biznesu wraz z Dyrektorem ds. CSR przedstawiają do zatwierdzenia Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu propozycje działań na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości oraz inicjują i uczestniczą w procesie tworzenia programów szkoleniowych w obszarach związanych z etyką i kulturą organizacyjną Grupy Kapitałowej GRUPY Kęty S.A. Zgłaszanie naruszeń Kodeksu Etycznego opisane jest na stronie 15 Kodeksu Etyki.

Struktura monitorująca procesy etyczne

1
Rzecznik
4
Komisje
18
Członków

Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele ilościowe i jakościowe do realizacji w okresie Strategii.

Środowiskowe

Wskaźnik
Intensywność emisji gazów cieplarnianych (GHG Int)

Jednostka
[Mg CO2e/Mg]

Cel 2025: -20%

Wykonanie 2022: -18,9%***

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

*** zmiana procentowa intensywności emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego

Formuła wyliczania wskaźnika

GHG Int = (Emisje GHG zakres 1) + (Emisje GHG zakres 2)
Wielkość produkcji

Opis metody pomiarowej

  1. Wskaźnik obejmuje emisje z zakresu: – zakres 1 tj. bezpośrednie emisje GHG kontrolowane przez spółkę, obejmujące w szczególności zużycie paliwa do celów procesowych, ogrzewania budynków, spalania w środkach transportowych, jak również emisje niezorganizowane związane z eksploatacją systemów chłodniczych; – zakres 2 tj. pośrednie emisje GHG, które wynikają z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, ciepła lub pary używanej do zasilania lub ogrzewania obiektów.
  2. Rok bazowy: 2016
  3. Metodyka obliczeń zgodna z The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition.
  4. Wskaźnik obejmuje spółki krajowe Grupy Kapitałowej. W przypadku istotnej zmiany struktury Grupy możliwe korekty w kierunku wyliczenia wartości wskaźnika proporcjonalnie do zmian.
  5. Wielkość emisji raportowana w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 e.

Wskaźnik
Udział złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY (Al Rec)

Jednostka
[%]

Cel 2025: 75%

Wykonanie 2022: 70,5%

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

* wykonanie w roku 2022

Formuła wyliczania wskaźnika

Al rec = Masa złomu al
Masa wyrobu

Opis metody pomiarowej

  1. Masa złomu obejmuje: post-consumer scrap, pre-consumer scrap oraz home scrap wg ISO 14021.
  2. Wlewki LOW CARBON KETY produkowane ze stopów miękkich w linii topielno-odlewniczej w zakładzie w Kętach.

Wskaźnik
Wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof

Jednostka
[%]

Cel 2025: +20%

Wykonanie 2022: +32%**

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

** wykonanie narastająco od początku strategii

Formuła wyliczania wskaźnika
Ilość obiektów w systemach Aluprof w bazach obiektów certyfikowanych  w Polsce i zagranicą.

Opis metody pomiarowej
Baza budynków certyfikowanych Polskiego Związku Budownictwa Ekologicznego, (Obiekty klasyfikowane według wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków: Breeam, Leed, DGNB, HQE) plus bazy zagraniczne. Rok bazowy 2020.

Wskaźnik
Udział produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu

Jednostka
[%]

Cel 2025: +5%

Wykonanie 2022: +2,8%**

Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 roku.

** wykonanie narastająco od początku strategii

Formuła wyliczania wskaźnika

% rec = ilość m2 folii i laminatów nadających się do recyklingu
całkowita ilość m2 folii i laminatów

Opis metody pomiarowej
Folie i laminaty nadające się do recyklingu określone na zasadzie analizy struktury.
Całkowita ilość folii i laminatów [m2] na podstawie raportu sprzedaży. Rok bazowy 2020.

Społeczne

Wskaźnik
TRIR (Total Recordable Incident Rate)

Jednostka
liczba

Cel 2025: <1

Wykonanie 2022: 1,30*

Naszym podstawowym celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. 

* wykonanie w roku 2022

Dodatkowo poziom bezpieczeństwa monitorujemy poprzez wskaźnik LTIR (lost time incident rate – liczba incydentów skutkujących nieobecnością w pracy) = liczba wypadków, których skutkiem była nieobecność w pracy (niezależnie od długości zwolnienia chorobowego) x 200 000 / czas przepracowany

Wykonanie 2022: 1,3

Formuła wyliczania wskaźnika
TRIR = liczba wypadków / czas przepracowany x 200000

Opis metody pomiarowej
Liczba wypadków na stu pracowników.
Stała 200000 wyliczana jest w sposób: 100 pracowników pracuje 40 godzin tygodniowo przez 50 tygodni w roku. Rok bazowy 2020.

Wskaźnik
Rotacja

Jednostka
[%]

Cel 2025: -5%r/r

Wykonanie 2022: +8%r/r

Mamy ambicje tworzyć i rozwijać zespół zaangażowanych i profesjonalnych pracowników.

* wykonanie w roku 2022

Formuła wyliczania wskaźnika
Liczba pracowników, którzy odeszli z firmy / średni stan zatrudnienia

Opis metody pomiarowej
Liczba pracowników uwzględnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik
Realizacja inicjatyw społecznych w ramach programu „Razem z Grupą”

Jednostka
projekt

Cel 2025: 150

Wykonanie 2022: 73**

Mamy ambicje wspierać lokalne społeczności.

** wykonanie narastająco od początku strategii

Formuła wyliczania wskaźnika
Jednostkowa ilość projektów w danym roku

Opis metody pomiarowej
Pojedynczy projekt w ramach kolejnych edycji programu grantowego „Razem z Grupą”.

Zarządzanie

Wskaźnik
Poziom dywidendy

Jednostka
[%]

Cel 2025: 60-100%

Wykonanie 2022: 85%

Mamy ambicję rozwijać biznes i dzielić się wypracowanym wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy.

* wykonanie w roku 2022

Formuła wyliczania wskaźnika
wartość wypłaconej dywidendy / wartość skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej

Opis metody pomiarowej

  1. Wartość dywidendy uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  2. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej opublikowany w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy uchwalona dywidenda.

Wskaźnik
Zaangażowanie dostawców w zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej

Jednostka
[%]

Cel 2025: 100%

Wykonanie 2022: 75%**

Naszą ambicją jest przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw. 

** wykonanie narastająco od początku strategii

Formuła wyliczania wskaźnika

Ilość dostawców = Dostawcy certyfikowani
Lista dostawców

Opis metody pomiarowej
Lista Dostawców – przyjęta grupa strategicznych dostawców, zdefiniowana w każdym segmencie biznesowym Grupy Kapitałowej.

Komentarz do wyników za 2022 r.

W ramach strategii Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. opracowane zostały plany działania odpowiadające na potrzeby rynku i klientów realizowane w duchu odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Cele ESG definiujemy jako proces doskonalenia i dostosowywania Grupy Kapitałowej do zmieniającego się otoczenia rynkowego i oczekiwań w zakresie wpływu na obszar środowiskowy, społeczny i zarządczy. Cieszymy się z postępów, analizujemy odchylenia.

W obszarze naszego wpływu na środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatu z satysfakcją obserwujemy realizację zgodną z postępem realizacji Strategii, a nawet osiągnięcie z wyprzedzeniem dwóch celów strategicznych. Segment Systemów Aluminiowych po dwóch latach strategii osiągnął i przekroczył cel pięcioletni – Wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie  realizowanych w systemach Aluprof  o 20% vs rok bazowy 2020 osiągając poziom 32%. Jest to w głównej mierze spowodowane tzw. zieloną transformacją jaką obserwujemy w branży budowlanej i zmianą postrzegania przez inwestorów certyfikacji, która staje się standardem rynkowym dla coraz liczniejszych inwestycji. Dynamiczny rozwój budownictwa zrównoważonego postrzegamy jako szansę w rozwoju naszych produktów w tym obszarze i aktywne uczestnictwo marki Aluprof w architekturze przyszłości – w 2023 zostaną podjęte decyzje dotyczące nowej wartości celu dla tego wskaźnika lub definicji nowego celu.

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku celu związanego z wpływem na klimat. W roku 2022 ze względu na obniżenie wskaźnika intensywności emisji gazów cieplarnianych o 17% w stosunku do wartości roku bazowego dokonano aktualizacji celu z (-) 15% do poziomu (-) 20%. Z uwagi na uzyskaną po roku 2022 redukcję intensywności emisji dla spółek krajowych w wysokości -18,9% realizacja wyznaczonego celu wydaje się niezagrożona.

Wykonanie w 2022 roku oraz docelowa realizacja w ramach celów strategicznych pozostałych dwóch wskaźników w obszarze środowiskowym (Udział złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków; Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu) nie budzą naszych zastrzeżeń – oba procesy są nadzorowane i świetnie wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Sukcesywnie zwiększamy udział złomów aluminium odzyskiwanych w instalacji do wtórnego wytopu, a  Segment Opakowań Giętkich dostosowuje swoją ofertę produktową do wymagań partnerów biznesowych w takim kierunku, aby produkowane opakowania miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

W obszarze społecznym konsekwentnie realizujemy lokalne projekty w ramach programu ”Razem z Grupą”. W ciągu dwóch lat było ich 73, co daje nam przekonanie, że skutecznie realizujemy nasze zobowiązania wobec społeczności lokalnych.

W zakresie bezpieczeństwa (wskaźnik TRIR – ilość wypadków na 100 pracowników) w roku 2022 uzyskaliśmy wynik na poziomie 1,30, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do roku 2021. Pomimo tego podtrzymujemy cel strategiczny na poziomie <1 i w celu jego osiągnięcia planujemy wdrożenie dodatkowych działań w kolejnych latach.

Istotne odchylenie w porównaniu z wyznaczonym celem (obniżanie poziomu wskaźnika o 5% r/r)  odnotowaliśmy w roku 2022 we wskaźniku rotacji. Z powodu pandemii Covid jego wartość w roku 2020 została zaburzona w stosunku do lat poprzednich, dlatego przyjęto jako bazowy rok 2019. W ten sposób określony został cel na rok 2022 w wysokości 10,8, natomiast wynik w tym roku wyniósł 12,3. Obliguje to Grupę Kapitałową do przeprowadzenia przeglądu i podjęcia dodatkowych działań. Kluczowym narzędziem podczas analizy wskaźnika rotacji są rozmowy z pracownikami odchodzącymi z organizacji (tzw. Exit interview). Badamy ich opinie na temat warunków pracy, oferty firmy i na tej podstawie doskonalimy nasze środowisko pracy.

W obszarze zarządzania w 2022 roku zrealizowaliśmy zgodnie z deklaracjami wskaźnik wypłaty dywidendy oraz objęliśmy kolejnych dostawców zapisami Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej. W trakcie roku, z powodu zaprzestania współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi na skutek konfliktu w Ukrainie, ale też z przyczyn naturalnych, wynikających z bieżącej działalności (zmiana dostawcy, dywersyfikacja zakupów), lista dostawców została w każdym z Segmentów Operacyjnych zaktualizowana. Nadal elementem niezmiennym jest cel objęcia zasadami zrównoważonego rozwoju jak największej skali obrotów. W 2022 roku normy kodeksu zostały wpisane we współpracę z kolejnymi dostawcami – na 31.12.2022 wypełnia je 565 dostawców.