ENG

Akcje i akcjonariusze

Podstawowe informacje o akcjach Grupy KĘTY S.A.

Akcje Grupy KĘTY S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku i zakwalifikowane są do sektora: hutnictwo metali nieżelaznych.

Od 4 sierpnia 2022 r. akcje spółki są notowane w ramach indeksu WIG20 i WIG20TR oraz przynależą  m.in. do indeksu: WIGdiv, WIG-ESG.

Ilość i rodzaj wyemitowanych akcji 9 731 952 akcji zwykłych na okaziciela serii A-K o wartości nominalnej 2,50 zł każda
Ilość akcji dopuszczonych do obrotu na GPW 9 731 952 szt.
Ilość akcji reprezentujących próg 5% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 486 598 szt.
Kod ISIN akcji PLKETY000011
Kod LEI spółki 2594007JKYYF3WGI0129
Rynek notowań akcji Rynek regulowany GPW, rynek podstawowy (oficjalnych notowań)

Struktura akcjonariuszy

Grupa KĘTY S.A. nie posiada branżowego inwestora strategicznego. Głównymi akcjonariuszami są polskie Otwarte Fundusze Emerytalne posiadające łącznie ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
Nationale – Nederlanden OFE 1 504 853* 15,46%
Allianz Polska OFE 1 450 570** 14,91%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 860 515* 8,84%
Generali OFE 784 074* 8,06%
Vienna OFE 627 891* 6,45%
Pozostali 4 504 049 46,28%
Razem 9 731 952 100,00%
*Dane na podstawie sprawozdań OFE dot. rocznej struktury aktywów na 29.12.2023 r.; **Dane na podstawie zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 21 maja 2024 r.

Informacje o ostatnich zmianach wśród znaczących akcjonariuszy

DATA OPIS ZMIANY Treść zawiadomienia
21 maja 2024 r. Zmiana stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przez Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Zobacz zawiadomienie
17 kwietnia 2024 r. Zmiana stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przez Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Zobacz zawiadomienie
7 listopada 2023 r. Zmiana stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Zobacz zawiadomienie
25 lipca 2023 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. powyżej 5% w wyniku likwidacji i przeniesienia aktywów NN Life OFE do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego. Zobacz zawiadomienie
16 maja 2023 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. powyżej 15%  w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE. Zobacz zawiadomienie
3 luty 2023 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. powyżej 5% w wyniku przejęcia przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzania NN Life Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz NN Life Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. Zobacz zawiadomienie
5 stycznia 2023 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. powyżej 15%  w wyniku połączenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. Zobacz zawiadomienie
31 maja 2022 r. Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. poniżej 5% przez OFE i DFE Allianz Polska S.A. Zobacz zawiadomienie
21 maja 2018 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. powyżej 5% przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny. Zobacz zawiadomienie
8 września 2017 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. powyżej 5% przez Aegon PTE W wyniku przejęcia zarządzania aktywami Nordea OFE Zobacz zawiadomienie

Operacje na akcjach i zmiany w kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 80 310 zł do 24 205 690 zł w związku z wydaniem 32 124 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł. 4 kwietnia 2024 r. Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 124 190  zł do 24 329 880 zł w związku z wydaniem 124 190 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł. 14 maja 2024 r. Zobacz raport

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 410.131.460,00 zł tj. 42.50 zł na jedną akcję. 8 listopada 2023 r. Zobacz raport
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 193.003.040,00 zł  tj. 20.00 zł na jedną akcję. 6 września 2023 r. Zobacz raport
Ustalenie dnia dywidendy. 22 sierpnia 2023 r. Zobacz raport

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 336.983.307,84 zł tj. 34,92 zł na jedną akcję. 11 października 2022 r. Zobacz raport
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 168.395.152,40 zł  tj. 17,45 zł na jedną akcję. 2 sierpnia 2022 r. Zobacz raport
Ustalenie dnia dywidendy. 11 lipca 2022 r. Zobacz raport

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.900,00 zł do 24.125.380,00 zł w związku z wydaniem 760 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 19 listopada 2021 Zobacz raport
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 301 114 683,89 zł tj. 31,20 zł na jedną akcję. 31 sierpnia 2021 Zobacz raport
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 129 035 393,80 zł tj. 13,37 zł na jedną akcję. 18 czerwca 2021 Zobacz raport
Ustalenie dnia dywidendy. 12 maja 2021 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 49.712,50 zł do 24.123.480,00 zł w związku z wydaniem 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 7 maja 2021 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.625 zł do 24.073.767,50 zł w związku z wydaniem 650 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł 4 marca 2021 Zobacz raport

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.650 zł do 24.072.142,50 zł w związku z wydaniem 660 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 18 grudnia 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.375 zł do 24.070.492,50 zł w związku z wydaniem 4.550 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 20 listopada 2020 Zobacz raport
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 230.893.128,00 zł tj. 24,00 zł na akcję. 4 listopada 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.500 zł do 24.059.117,50 zł w związku z wydaniem 2.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 19 października 2020 Zobacz raport
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 105.826.017,00 zł tj. 10,99 zł na jedną akcję. 6 października 2020 Zobacz raport
Ustalenie dnia dywidendy. 21 września 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.250 zł do 24.053.617,50 zł w związku z wydaniem 900 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 10 września 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 65.125 zł do 24.051.367,50 zł w związku z wydaniem 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 6 sierpnia 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 31.750 zł do 23.986.242,50 zł w związku z wydaniem 12.700 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 7 lipca 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.375 zł do 23.954.492,50 zł w związku z wydaniem 1.350 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 3 kwietnia 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.250 zł do 23.951.117,50 zł w związku z wydaniem 10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł. 31 stycznia 2020 Zobacz raport