ENG

Misja, wizja i wartości

Deklarujemy, iż w ramach prowadzonej działalności podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska. Wierzymy, że pomyślność Grupy KĘTY S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy.

Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników Grupy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną. Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej Grupie podstawową wartość, jaką się kierujemy.

Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.