ENG

Dotacje UE

Z programu polityki spójności 2007-2013 Grupa Kęty S.A. pozyskała środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 48,3 mln zł na realizację trzech projektów inwestycyjnych, związanych z inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki oraz z nowoczesnymi technologiami.

Pierwszy projekt, którego realizacja rozpoczęła się w 2009 roku, związany był z „Utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego w Grupie Kęty SA” w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt o łącznej wartości brutto 15,7 mln zł, z czego koszty kwalifikowane stanowiły 12,9 mln zł. Przyznana dotacja 50%, czyli 6,45 mln zł.
Działania centrum mieszczącego się w nowym budynku i wyposażonego w wiele specjalistycznych przyrządów, maszyn i urządzeń skupiają się na badaniach zaawansowanych produktów, bieżącej kontroli procesu produkcyjnego i komercjalizacji wyników prac badawczych. Dzięki bogatemu wyposażeniu został poszerzony zakres prowadzonych badań, co umożliwiło wprowadzenie na rynek nowych produktów dla branży automotive, szczególnie wymagającej pod względem badań i testów. Ponadto CBR wzmocniło pozycję konkurencyjną Segmentu Wyrobów Wyciskanych, co przyczyniło się do aktywizacji współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a także z innymi instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i wyników realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Drugi projekt, którego realizacja rozpoczęła się również w 2009 roku, „Wdrożenie innowacyjnej technologii wyciskania stopów AlMgSi” związany był z zakupem, instalacją i uruchomieniem innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji brutto 86,5 mln zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią 69,6 mln zł. Przyznana dotacja 50%, czyli 34,8 mln zł.
W ramach projektu zrealizowana zostanie hala produkcyjna oraz innowacyjna linia technologiczna wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W efekcie uruchomienia inwestycji w 2012 roku rozpoczęto produkcję produktów konkurencyjnych cenowo o wysokich parametrach jakościowych. Umocniło to pozycję Segmentu Wyrobów Wyciskanych na obsługiwanym rynku, ponadto zwiększyło możliwości eksportu. W ramach projektu zrealizowana została inwestycja zmierzająca do rozbudowy przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów w zgodzie z polityką horyzontalną Unii Europejskiej.

Trzeci projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez ALUPROF S.A” związany był z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej i zakupem innowacyjnej linii technologicznej do produkcji systemów rolet zewnętrznych w ramach zmienionego procesu produkcyjnego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Koszty kwalifikowane projektu stanowią 14,1 mln zł. Przyznana dotacja wynosi 50%, czyli 7 mln zł.

Priorytetem wspólnej polityki ekonomicznej Unii Europejskiej pozostaje od wielu lat podniesienie konkurencyjności gospodarki UE. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. Z nowej polityki spójności Polska zainwestuje 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację.

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich:

  • zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
  • poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju,
  • podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.