ENG

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Aktywa i pracownicy spółki mogą być narażeni na szereg zdarzeń o nieprzewidywalnym charakterze, spowodowanych postępującymi zmianami klimatycznymi, m.in. powodzie, długotrwałe upały, susze, trąby powietrzne, itp).

Możliwy wpływ

 • utrata majątku, wzrost kosztów działalności,
 • okresowe zatrzymanie produkcji.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • transfer części ryzyka na ubezpieczyciela,
 • dywersyfikacja lokalizacji zakładów produkcyjnych.

Działalność spółek Grupy wiąże się ze znaczącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną jak również zapotrzebowaniem na wyroby energochłonne. Konieczność zmiany źródła energii stosowanego w procesie topienia aluminium oraz obróbki cieplnej (gaz ziemny) skutkować może wzrostem kosztów zakupu z uwagi na korzystanie głównie z zakupionej energii cieplnej pochodzącej ze spalania paliw kopalnych.

Możliwy wpływ

 • włączenie w europejski system handlu emisjami, co skutkować będzie kosztami na dostosowanie instalacji lub zakup z rynku uprawnień do emisji CO2 (obniżenie rentowności produkcji),
 • decyzje administracyjne ograniczające zakres produkcji,
 • ryzyko reputacyjne.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • kontrola emisji oraz optymalizacja procesów spalania gazu ziemnego,
 • wdrożone formalne procedury nadzoru nad aspektami związanymi z emisją GHG,
 • nadzór i monitoring źródeł emisji Grupy Kapitałowej,
 • okresowe badania emisji do powietrza.

W procesie produkcyjnym spółek grupy używane są substancje i mieszaniny niebezpieczne niebezpieczne, co generuje ryzyko niekontrolowanego wycieku.

Możliwy wpływ

 • kary administracyjne,
 • nakaz wstrzymania procesu produkcyjnego,
 • ryzyko reputacyjne.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • nadzór nad wymogami prawnymi w zakresie zapobiegania awariom, zarządzania substancjami niebezpiecznymi,
 • szkolenia z zakresu OŚ, BHP i PPOŻ zgodnie z harmonogramem,
 • nadzór nad infrastrukturą, szczególnie w zakresie utrzymania w sprawności instalacji: mediów, w tym klimatyzacji; maszyn i instalacji wykorzystujących substancje niebezpieczne.

Brak działań lub niedostateczne działania dostosowujące spółki Grupy Kapitałowej do standardów i regulacji zmierzających do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną.

Możliwy wpływ

 • utrata części sprzedaży,
 • konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych,
 • wyższe koszty produkcji.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • wdrożenie systemu monitorowania bezpośrednich oraz pośrednich emisji gazów cieplarnianych oraz śladu węglowego,
 • działania zmierzające do redukcji emisji GHG oraz obniżenia śladu węglowego produktów,
 • analiza możliwości offsetowania części emisji własnych,
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych i analiza skutków ich wprowadzenia.

Sukces organizacji uzależniony jest od jej pracowników. Dlatego też zdolność do zatrzymania wykwalifikowanej kadry na kluczowych stanowiskach we wszystkich obszarach firmy jest istotna dla bieżącej działalności jak i perspektyw rozwoju.

Możliwy wpływ

 • wzrost kosztów wynikający z niższej efektywności pracy nowych osób,
 • dodatkowe koszty pozyskania i przeszkolenia nowych pracowników.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • okresowa ocena i waluacja poszczególnych stanowisk i dostosowana do tego polityka wynagrodzeń,
 • polityka personalna w tym: planowanie zasobów, polityka rozwoju i szkoleń, system zarządzania kompetencjami, system motywacyjny.

Przyjęcie korzyści osobistych lub majątkowych przez pracownika lub grupę pracowników. Proponowanie korzyści osobistych lub majątkowych w zamian za decyzję lub działanie korzystne dla spółki.

Możliwy wpływ

 • sankcje karne, w tym kary finansowe,
 • wyższe koszty zakupu,
 • utrata klientów lub dostawców.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • procedury wewnętrzne, w tym polityka antykorupcyjna oraz procedury dot. zakupów,
 • kontrole i audyty wewnętrzne,
 • uruchomienie kanałów zgłaszania potencjalnych zdarzeń.

Naruszenie praw człowieka w organizacji lub w łańcuchu dostaw.

Możliwy wpływ

 • sankcje karne, w tym kary finansowe,
 • utrata klientów lub dostawców.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • procedury wewnętrzne, w tym kodeks etyczny, polityka poszanowania godności w miejscu pracy,
 • kontrole i audyty wewnętrzne,
 • uruchomienie kanałów zgłaszania potencjalnych zdarzeń,
 • wprowadzenie regulacji w łańcuchu dostaw umożliwiających audyt praktyk stosowanych przez dostawców w odniesieniu do praw człowieka.