ENG

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

W roku 2022 w ramach ryzyk korporacyjnych Komitet Ryzyka i Compliance zarekomendował  przyjęcie rejestru ryzyk zawierającego 26 istotnych ryzyk Grupy Kapitałowej. Ryzyka obejmujące całą Grupę Kapitałową posiadają tzw. centralnych właścicieli ryzyk, natomiast dla ryzyk z pozostałych obszarów wyznaczono segmentowych właścicieli ryzyk.

Zdefiniowano dwa ryzyka, których właścicielem jest Dyrektor ds. CSR, tj:

Ryzyko braku realizacji i aktualizacji strategii w obszarze ESG skutkujące niedostosowaniem organizacji do wymogów prawnych i biznesowych

W wyniku konsolidacji do powyższego ryzyka zaliczono pomniejsze ryzyka związane z obszarem ESG, w tym:

  • ryzyko utraty konkurencyjności, w tym wykluczenie z rynku przez wysoki ślad węglowy produktu,
  • ryzyko deficytu wody na cele produkcyjne (dotyczy SWW – ryzyko segmentowe),
  • ryzyko braku pozyskania tańszego finansowania ze względu na nie spełnienie wymagań w obszarach ESG,
  • ryzyko łamania praw człowieka.

Ryzyko nieprzestrzegania zasad etyki skutkujące nieetyczną kulturą organizacji oraz roszczeniami z tytułu naruszenia kodeksu etyki

Dodatkowo w ramach 26 istotnych ryzyk, zdefiniowane są te, których właścicielem nie jest Dyrektor CSR, ale są powiązane z obszarem ESG, w tym:

  • Ryzyko braku efektywnej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy mogące skutkować śmiertelnymi lub o trwałym uszczerbku zdrowia wypadkami oraz trudnymi do uzupełninia brakami kadrowymi. Ryzyko segmentowe,
  • Ryzyko utraty wiarygodności Spółki w związku z przymusowym usunięciem jej z giełdy przez Zarząd GPW w Warszawie. Ryzyko centralne – Właściciel- Dyrektor ds. RI,
  • Ryzyko nadużyć, rozumianych jako celowe działania bądź zaniechania, stanowiące naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ryzyko centralne -Właściciel Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem,
  • Ryzyko zanieczyszczenia środowiska w wyniku prowadzonej działalności skutkujące zamknięciem zakładu oraz wysokimi karami administracyjnymi. Ryzyko centralne -Właściciel Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska,
  • Ryzyko braku efektywnego łańcucha dostaw skutkujące opóźnieniami lub przestojami produkcji/realizacji zleceń sprzedażowych. Ryzyko segmentowe,
  • Ryzyko wystąpienia pożaru/powodzi, itp. skutkujące utratą części operacyjnej (zakład, magazyn) powodujące ograniczenie lub zatrzymanie procesów produkcyjnych oraz poniesienie strat finansowych z tego tytułu. Ryzyko segmentowe.