ENG

Noty prawne

Nota prawna dotycząca praw do treści zawartych w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com

Internetowy serwis korporacyjny Grupy Kęty S.A. znajdujący się pod adresem www.grupakety.com (strona Grupy Kęty S.A.) jest własnością Grupy Kęty S.A. i bez jej wiedzy i zgody nie może być w żaden sposób modyfikowany lub wykorzystywany komercyjnie. Wszelkie prawa do treści znajdujących się na stronie Grupy Kęty S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania treści zawartych na stronie Grupy Kęty S.A., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Grupy Kęty S.A. lub spółek zależnych od Grupy Kęty S.A.

Nota prawna dotycząca wykorzystania przez użytkownika treści znajdujących się w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com

Wszystkie treści znajdujące się w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowią zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Grupy Kęty S.A.

Informacje zawarte w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Grupy Kęty S.A. wiarygodnych źródeł. Grupa Kęty S.A. nie może jednak zagwarantować ich aktualności, prawdziwości ani kompletności. Grupa KĘTY S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com. Grupa KĘTY S.A. nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com.

Nota prawna dotycząca stwierdzeń zawartych w treści internetowego serwisu korporacyjnego Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com

Internetowy serwis korporacyjny Grupy Kęty S.A. może zawierać materiały, w których znajdują się stwierdzenia odnoszące się do przyszłości dotyczące Grupy Kęty S.A. lub Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. zawierające m. in (1) prognozy wyników finansowych, prognozy marż osiąganych przez poszczególne segmenty biznesowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., (2) przewidywania odnoście kształtowania się rynku na którym działa Grupa Kęty S.A. lub jej spółki zależne w tym m.in. popyt, podaż i sytuację konkurencyjną na tych rynkach, (3) planów dotyczących inwestycji i rozwoju poszczególnych segmentów biznesowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., (4) innych działań lub stwierdzeń, które są „zamierzane”, „planowane”, „spodziewane” lub „proponowane”. Pomimo iż zarząd Grupy Kęty S.A. wierzy, iż oczekiwania zawarte w w/w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są zasadne zastrzega, iż zostały one oparte o szereg założeń, które co do swojej natury zawierają element niepewności i ryzyka. Szereg czynników może spowodować, iż faktyczne wyniki, działania lub sytuacja będą różnić się w sposób istotny od zawartych w niniejszym raporcie planów , przewidywań i prognoz. Najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na powstanie różnic w stosunku do planów, przewidywań i prognoz są: notowania cen aluminium na rynkach światowych, popyt i podaż na głównych rynkach na których działają segmenty biznesowe lub Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., polityka celna i podatkowa, wahania kursów walut na rynkach na których działają segmenty biznesowe lub Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A, dostępność do kredytów bankowych oraz wysokość stóp procentowych, ograniczenie dostępności do głównych surowców. Nie oznacza to, iż nie istnieją inne czynniki nie wymienione w tej nocie, które mogą mieć istotny wpływ na osiągnięcie planów , przewidywań i prognoz zawartych w materiałach opublikowanych w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com. Nie można również zagwarantować, iż założenia poczynione przez zarząd Grupy Kęty S.A. będące podstawą do formułowania planów, przewidywań i prognoz zawartych w materiałach publikowanych w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Kęty S.A. na stronie www.grupakety.com są prawidłowe. Grupa Kęty S. A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub odwołania w całości lub części wszelkich oświadczeń dotyczących planów, przewidywań i prognoz zawartych w materiałach publikowanych na stronie www.grupakety.com bez konieczności publicznego ogłaszania tego faktu.