ENG

RODO

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:

1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także podanych dobrowolnie przez kandydata do pracy (np. wizerunek – zdjęcie), inne dane kontaktowe, testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej, zapis wideo rozmowy).

W przypadku prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej on-line dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika w programie Zoom, danych podanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz wizerunku w przypadku jego wyświetlenia podczas rozmowy rekrutacyjnej są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji on – line, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.

Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje:

 • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmowy rekrutacyjnej on- line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kandydatowi do pracy nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych nie stanowi art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy a także dane osobowe podane dobrowolnie przez pracownika.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 • w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie 6 ust. 1 li. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych;
 • w zakresie danych przetwarzanych w celu udzielania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • w zakresie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zapewnienia poufności informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22 (2) § 1 k.p.;
 • w zakresie innych stosowanych przez Administratora form monitoringu w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22 (3) k.p.;
 • w zakresie danych przetwarzanych podczas wykorzystania platformy ZOOM w celu odbywania spotkań podczas pracy zdalnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku pracy z Administratorem.

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w trakcie zatrudnienia i po nim tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa lub tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, gdy stanowi ona podstawę prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, a dane pochodzące z innych form monitoringu są przechowywane przez okres wskazany w procedurach informatycznych.

Każdemu pracownikowi przysługuje:

 • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, pracownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmów on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakres danych osobowych obejmuje dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zapewnienia poufności informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych jest niezbędne – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Spółki.

W związku z tym, konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu wystawienia przepustki

 • dowód osobisty nie będzie jednak kserowany, skanowany ani fotografowany.

Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące zapewniania bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni.

Każdej osobie przysługuje:

 • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 20 RODO.

Nagrań z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz nie podlegają prawu do uzyskania kopii, gdy mogłoby to naruszać prawa i wolności innych osób, które mogą znaleźć się na nagraniu.

Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony w celu:

 • zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 1 lit. c RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w zakresie danych przetwarzanych podczas wykorzystania platformy ZOOM w celu odbywania spotkań zdalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 1 lit. f RODO.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a nadto:

 • do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • w zakresie dokumentacji księgowo – podatkowej – przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła;
 • uznania przez Administratora za zasadny wniesionego sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdej osobie przysługuje:

 • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmów on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do przedawnienia roszczeń. Każdej osobie przysługuje:

 • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów nadawcy lub adresatowi korespondencji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz wizerunek.

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • organizacji Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez uprawnione osoby na podstawie art. 6 1 lit c RODO,
 • zarejestrowania oraz transmisji obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w ramach promowania przejrzystości działania Administratora oraz równego dostępu do decyzji i dyskusji na Walnym Zgromadzeniu,
 • wykonywania praw i obowiązków Akcjonariusza na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników mogą być udostępniane przez Administratora:

 • innym akcjonariuszom w przypadku, gdy dotyczą akcjonariuszy Administratora na podstawie 407 § 1 i § 11 Kodeksu spółek handlowych,
 • Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora, realizującemu usługę obsługi głosowań na Walnym

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników w postaci ich wizerunku zarejestrowane podczas obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane w ramach realizacji transmisji w czasie rzeczywistym oraz publikacji nagrania na stronie internetowej Administratora.

Dostęp do danych mają także upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, a także notariusze oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, kurierskie, pocztowe, audytorskie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza Grupy Kęty S.A., z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach Walnego Zgromadzenia i w dokumentach załączanych do protokołów (art. 421 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych) będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Grupy Kęty S.A.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu Grupy Kęty S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), będą one przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Każdemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi przysługuje:

 • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas spotkań on-line nie przysługuje prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe akcjonariusza lub pełnomocnika mogą pochodzić:

 • z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych A. w przypadku, gdy dotyczą akcjonariusza Administratora,
 • od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza.

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej, dla sporządzenia oraz przekazania do KNF ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe pracownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku wyjazdów służbowych. W takim przypadku Administrator zapewni należyte zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności poprzez podpisanie stosowanych umów, a także zapewni możliwości realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.

W przypadkach nie wymienionych powyżej dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

4. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa.

W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mają także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w tym także podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe, audytorskie, programistyczne, ubezpieczeniowe.

6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W razie pytań lub uwag w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres Administratora.