ENG

Aktualna polityka dywidendowa

Rok wypłaty dywidendy wysokość wypłaty dywidendy w PLN wysokość na jedną akcję w PLN płatność w ratach data nabycia prawa do dywidendy data wypłaty dywidendy
2015 136 072 627,20 14,41 2 16 lipca 2015 10 sierpnia 2015 i 4 grudnia 2015
2016 170.166.474,00 18 2 15 lipca 2016 5 sierpnia 2016 i 7 grudnia 2016
2017 284.699.400,00 30 2 24 sierpnia 2017 7 września 2017 (8 zł na akcję) i 23 listopada 2017 (22 zł na akcję)
2018 228.518.001,18 23,94 2 26 czerwca 2018 10 lipca 2018 (6,70 zł na akcję) i 26 września 2018 (17,24 zł na akcję)
2019 229.008.831,71 23,93 2 22 sierpnia 2019 5 września 2019 (6,98 zł na akcję) i 7 listopada 2019 (16,95 zł na akcję)
2020 336.654.430,53 34,99 2 21 września 2020 6 października 2020 (10,99zł na akcję) i 4 listopada 2020 (24 zł na akcję)
2021 430.150.077,69 44,57 2 31 maja 2021 18 czerwca 2021 (13,37 zł na akcję) i 31 sierpnia 2021 (31,20 zł na akcję)
2022 505.378.460,24 52,37 2 11 lipca 2022 2 sierpnia 2022 (17,45 zł na akcję) i 11 października 2022 (34,92 zł na akcję)

Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2025. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategii 2025 ukształtuje się średnio na poziomie 85% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A.

Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

  • relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
  • przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
  • wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji;
  • wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.