ENG

Polityka Środowiskowa

XXI wiek stawia wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, szczególnie firmy produkcyjne korzystające z zasobów środowiska, powinny w pierwszej kolejności modyfikować oddziaływanie, uwzględniając w procesach decyzyjnych wpływ na środowisko.

Odpowiadając na te wyzwania Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. wdrożyła wspólne standardy i normy postępowania dla wszystkich spółek Grupy w zakresie niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów produkcji oraz dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku.

W pierwszej kolejności dążymy do eliminacji zanieczyszczeń poprzez właściwą organizację, dobór technik oraz metod produkcji.

Opracowana Polityka Klimatyczna
jest rozwinięciem zapisów funkcjonującej od szeregu lat Polityki Środowiskowej.

Zainteresowanie środowiskowe firmy koncentruje się na odpowiedzialnym zarządzaniu procesami wytwórczymi, ukierunkowanym na efektywność ekologiczną oraz stosowanie prośrodowiskowych technologii i praktyk. Naszym celem jest wydajne wykorzystywanie zasobów oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń i powstawania odpadów. Koncentrujemy się przede wszystkim na wprowadzaniu nowych technologii, ograniczaniu zużycia materiałów i energii, racjonalnym zużyciu wody, eliminowaniu odpadów i materiałów niebezpiecznych. Stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, redukując wpływ naszych wyrobów na środowisko poprzez efektywny proces pozyskiwania złomu aluminium z rynku oraz jego recykling w procesie wtórnego wytopu aluminium.
Dane liczbowe

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Grupa Kęty S.A. przystąpiła w roku 2020 do organizacji Aluminium Stewardship Initiative (ASI). To globalna organizacja zajmująca się ustanawianiem i certyfikacją standardów dot. zrównoważonego rozwoju, zrzeszająca największych producentów z branży aluminium. Koncentruje się ona na kwestiach środowiskowych w całym łańcuchu wytwarzania i stosowania aluminium. Uzyskanie członkostwa wymagało szczegółowej weryfikacji naszej firmy.

Celem Grupy Kęty jest jednak uzyskanie certyfikatu dla standardu „Performance Standard ASI”. Określa on 59 wymagań w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju – zarządzania, środowiska i spraw społecznych. Stawia wysoko poprzeczkę nie tylko dla praktyk w obszarze produkcji lecz również pozyskiwania surowców czy zarządzania produktem. Ponieważ zrównoważony rozwój to kluczowy element strategii Grupy Kęty S.A. więc certyfikacja zgodnie z najnowszymi standardami branży będzie kolejnym etapem realizacji tego celu.

Wybrane wskaźniki środowiskowe

Pełny zakres prezentowanych danych wraz opisem naszego podejścia znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej (str. 46-59).

Całkowity pobór wody według źródła

Grupa Kapitałowa jednostka 2019 2020 zmiana r/r
Podziemna m3 bd 346 942
Z odwadniania gruntów m3 bd 433 043
Wodociąg miejski m3 bd 190 243
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
Podziemna m3 bd 346 942
Z odwadniania gruntów m3 bd 433 043
Wodociąg miejski m3 bd 166 167
pozostałe lokalizacje
Podziemna m3 bd 0
Z odwadniania gruntów m3 bd 0
Wodociąg miejski m3 bd 24 076
Grupa Kęty S.A. jednostka 2019 2020 zmiana r/r
Podziemna m3 257 747 346 942 26%
Z odwadniania gruntów m3 360 078 433 043 17%
Wodociąg miejski m3 0 0

Bezpośrednie zużycie energii według głównych źródeł energii

Grupa Kapitałowa jednostka 2019 2020 zmiana r/r
Energia elektryczna GJ bd 637 493
Gaz ziemny GJ bd 634 166
Energia cieplna GJ bd 76 528
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
Energia elektryczna GJ bd 624 049
Gaz ziemny GJ bd 612 824
Energia cieplna GJ bd 76 284
pozostałe lokalizacje
Energia elektryczna GJ bd 13 444
Gaz ziemny GJ bd 21 342
Energia cieplna GJ bd 244
Grupa Kęty S.A. jednostka 2019 2020 zmiana r/r
Energia elektryczna GJ 245 978 250 815 2%
Energia elektryczna na tonę GJ/Mg 2,5 2,3 -9%
Gaz ziemny GJ 279 295 326 425 14%
Gaz ziemny na tonę GJ/Mg 2,8 2,9 5%
Energia cieplna GJ 47 152 46 062 -2%
Energia cieplna na tonę GJ/Mg 0,5 0,4 -14%

Odpady wytworzone oraz sposób postępowania z odpadami

Grupa Kapitałowa jednostka 2019 2020 zmiana r/r
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg bd 7 285
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg bd 45 025
Wytworzone odpady łącznie Mg bd 52 104
Odpady odzyskane Mg bd 47 175
Odpady unieszkodliwione Mg bd 823
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg bd 7 045
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg bd 42 289
Wytworzone odpady łącznie Mg bd 49 129
Odpady odzyskane Mg bd 45 073
Odpady unieszkodliwione Mg bd 4 057
pozostałe lokalizacje
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg bd 239
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg bd 2 736
Wytworzone odpady łącznie Mg bd 2 975
Odpady odzyskane Mg bd 2 102
Odpady unieszkodliwione Mg bd 823
Grupa Kęty S.A. jednostka 2019 2020 zmiana r/r
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 2 959 3 545 17%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 32 987 29 215 -13%
Wytworzone odpady łącznie Mg 35 946 32 555 -10%
Odpady wytworzone odzyskane Mg 33 671 29 712 -13%
Odpady wytworzone unieszkodliwione Mg 2 275 2 843 20%
Wytworzone odpady łącznie na tonę Mg/Mg 0,36 0,29 -23%

Ślad węglowy oraz intensywność emisji gazów cieplarnianych
(zakres 1 i zakres 2)

Grupa Kapitałowa jednostka 2019 2020
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e 190 122
Produkcja Mg 292 273
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg 0,65
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e 185 990
Produkcja Mg 285 230
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg 0,65
pozostałe lokalizacje
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e 4 132
Produkcja Mg 7 043
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg 0,59
Grupa Kęty S.A. jednostka 2019 2020
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e/Mg 79 206 82 370
Produkcja Mg 99 507 110 790
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg 0,80 0,74

Poziom odzysku złomu w procesie odlewania aluminium

Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2019 2020 Zmiana r/r
Recykling złomu al  POST-consumer % 4,1 2,5 -62,1%
Recykling złomu al PRE-consumer % 60,8 57,8 -5,3%
Recykling złomu al z produkcji własnej % 8,2 9,8 16,2%
Całkowita ilość materiałów z recyklingu wykorzystana do wytworzenia produktów % 73,1 70,1 -4,3%

Wyniki wyszukiwania