ENG

Polityka Środowiskowa

XXI wiek stawia wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, szczególnie firmy produkcyjne korzystające z zasobów środowiska, powinny w pierwszej kolejności modyfikować oddziaływanie, uwzględniając w procesach decyzyjnych wpływ na środowisko.

Odpowiadając na te wyzwania Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. wdrożyła wspólne standardy i normy postępowania dla wszystkich spółek Grupy w zakresie niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów produkcji oraz dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku.

W pierwszej kolejności dążymy do eliminacji zanieczyszczeń poprzez właściwą organizację, dobór technik oraz metod produkcji.

Opracowana Polityka Klimatyczna
jest rozwinięciem zapisów funkcjonującej od szeregu lat Polityki Środowiskowej.

Zainteresowanie środowiskowe firmy koncentruje się na odpowiedzialnym zarządzaniu procesami wytwórczymi, ukierunkowanym na efektywność ekologiczną oraz stosowanie prośrodowiskowych technologii i praktyk. Naszym celem jest wydajne wykorzystywanie zasobów oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń i powstawania odpadów. Koncentrujemy się przede wszystkim na wprowadzaniu nowych technologii, ograniczaniu zużycia materiałów i energii, racjonalnym zużyciu wody, eliminowaniu odpadów i materiałów niebezpiecznych. Stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, redukując wpływ naszych wyrobów na środowisko poprzez efektywny proces pozyskiwania złomu aluminium z rynku oraz jego recykling w procesie wtórnego wytopu aluminium.
Dane liczbowe

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Grupa Kęty S.A. przystąpiła w roku 2020 do organizacji Aluminium Stewardship Initiative (ASI). To globalna organizacja zajmująca się ustanawianiem i certyfikacją standardów dot. zrównoważonego rozwoju, zrzeszająca największych producentów z branży aluminium. Koncentruje się ona na kwestiach środowiskowych w całym łańcuchu wytwarzania i stosowania aluminium. Uzyskanie członkostwa wymagało szczegółowej weryfikacji naszej firmy.

Celem Grupy Kęty jest jednak uzyskanie certyfikatu dla standardu „Performance Standard ASI”. Określa on 59 wymagań w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju – zarządzania, środowiska i spraw społecznych. Stawia wysoko poprzeczkę nie tylko dla praktyk w obszarze produkcji lecz również pozyskiwania surowców czy zarządzania produktem. Ponieważ zrównoważony rozwój to kluczowy element strategii Grupy Kęty S.A. więc certyfikacja zgodnie z najnowszymi standardami branży będzie kolejnym etapem realizacji tego celu.

Wybrane wskaźniki środowiskowe

Pełny zakres prezentowanych danych wraz opisem naszego podejścia znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej (str. 50-70).

Całkowity pobór wody według źródła

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Podziemna m3 346 942 414 569 16%
Z odwadniania gruntów m3 433 043 428 992 -1%
Wodociąg miejski m3 166 167 172 443 4%
pozostałe lokalizacje
Podziemna m3 0 0
Z odwadniania gruntów m3 0 0
Wodociąg miejski m3 24 076 26 138 8%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Podziemna m3 346 942 414 569 16%
Z odwadniania gruntów m3 433 043 428 992 -1%
Wodociąg miejski m3 0 0

Bezpośrednie zużycie energii według głównych źródeł energii

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Polska
Energia elektryczna GJ 624 049 675 950 8%
Gaz ziemny GJ 612 824 665 565 8%
Energia cieplna GJ 76 284 82 746 8%
pozostałe lokalizacje
Energia elektryczna GJ 27 346 30 807 11%
Gaz ziemny GJ 23 720 25 773 8%
Energia cieplna GJ 244 346 29%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Energia elektryczna GJ 250 815 285 539 12%
Gaz ziemny GJ 326 425 357 392 14%
Energia cieplna GJ 46 062 49 973 -9%

Intensywność zużycia energii

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Polska
Intenesywność zużycia energii elektr. GJ/Mg 2,18 2,13 -3%
Intenesywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,14 2,09 -2%
Intenesywność zużycia energii cieplnej GJ/Mg 0,27 0,26 -2%
pozostałe lokalizacje
Intenesywność zużycia energii elektr. GJ/Mg 3,31 3,29 -1%
Intenesywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,87 2,75 -4%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Intenesywność zużycia energii elektr. GJ/Mg 2,26 2,15
Intenesywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,95 2,69 -9%
Intenesywność zużycia energii cieplnej GJ/Mg 0,42 0,38 -10%

Odpady wytworzone oraz sposób postępowania z odpadami

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 7 045 7 660 8%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 42 289 47 520 11%
Wytworzone odpady łącznie Mg 49 129 55 179 11%
Odpady odzyskane Mg 45 073 50 878 11%
Odpady unieszkodliwione Mg 4 057 4 095 1%
pozostałe lokalizacje
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 239 227 -6%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 2 736 3 039 10%
Wytworzone odpady łącznie Mg 2 975 3 265 9%
Odpady odzyskane Mg 2 102 1 322 -59%
Odpady unieszkodliwione Mg 823 960 14%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 3 545 3 844 8%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 29 215 32 535 10%
Wytworzone odpady łącznie Mg 32 555 36 379 11%
Odpady wytworzone odzyskane Mg 29 712 33 442 11%
Odpady wytworzone unieszkodliwione Mg 2 843 2 732 -4%
Wytworzone odpady łącznie na tonę Mg/Mg 0,29 0,27 -8%

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) Grupy Kęty S.A., podmiotów Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Polsce oraz w innych krajach (Mg CO2e/rok)

Zakres Rodzaj aktywności Podmioty Grupy Kapitałowej w Polsce Podmioty Grupy Kapitałowej w innych krajach Grupa Kęty S.A.
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Zakres 1 Spalanie paliw w instalacjach zakładu 33 977 36 886 1 577 1 656 18 087 19 807
Spalanie paliw w środkach transportowych 1 291 1 346 29 27 465 523
Emisja niezorganizowana czynników chłodniczych 476 562 0 11 14 8
Zakres 1 – Suma 35 744 38 794 1 606 1 694 18 566 20 338
Zakres 1 (Biogenic) 1 143 1 252
Zakres 2 Zakupiona energia elektryczna – location based 124 951 131 059 5 704 6 006 50 093 55 363
Zakupiona energia cieplna 6 812 7 865 0 0 3 897 4 750
Zakres 2 – Suma 131 763 138 924 5 704 6 006 53 990 60 113
Zakres 1+2 Zakres 1+2 – Suma 167 507 177 718 8 454 8 952 72 557 80 451
Produkcja 286 179 317 768 8 284 9 368 110 790 132 682

Intensywność emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) Grupy Kęty S.A., podmiotów Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Polsce oraz w innych krajach (kg CO2e/kg)

Intensywność emisji gazów cieplarnianych 2020 2021 zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 0,585 0,559 -4,45%
Spółki zlokalizowane w pozostałych krajach 1,020 0,956 -6,36%
Grupa KĘTY S.A. 0,655 0,606 -7,41%

Ilość odpadów odzyskanych w instalacji do wtórnego wytopu aluminium w 2020 i 2021 roku

Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Recykling odpadów aluminium Mg 32 057 35 910 10,73%
Recykling odpadów na jedn. produkcji Mg/Mg 0,29 0,27 -6,91%