ENG

Wartości Grupy Kęty

Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. definiując swoich interesariuszy nie zapomina, że są nimi również jej pracownicy. Dąży do tego, aby byli oni ambasadorami swojego pracodawcy.

Zasady charakteryzujące nasze środowisko pracy:

bezpieczne, atrakcyjne i konkurencyjne miejsca pracy

równe szanse

rozwój kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia

dialog wewnętrzny

otwartość na konstruktywne pomysły i uwagi pracowników

angażowanie pracowników na zasadach partnerstwa w działania prospołeczne, w wolontariat pracowniczy

Misja, wizja i wartości

Współczesny świat stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływów na zmieniający się klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie. Misja, wizja i wartości firmy oddają podejście Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. do obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
Więcej