ENG

Wynagrodzenia oraz zarządzanie różnorodnością

Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. definiując swoich interesariuszy nie zapomina, że są nimi również jej pracownicy. Dąży do tego, aby byli oni ambasadorami swojego pracodawcy.

5 446
osób
stan zatrudnienia grudzień 2023 r.
62
%
zatrudnionych to osoby w wieku 30-50 lat
31
%
zatrudnionych stanowią kobiety
85
%
umowy na czas nieokreślony
620
nowych pracowników w 2023 r.
16
%
godzin szkoleniowych na zatrudnionego

Wskaźnik w zakresie równości wynagrodzeń

Wskaźnik równości wynagrodzeń liczony jest w procentach jako wartość bezwzględna różnicy ilorazu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet, podzielonego przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn – wg wzoru:

GPGR=|(PWK/PWM)-1|

gdzie:

GPGR = Gender Pay Gap Ratio
PWK = Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet
PWM = Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn

Wartość wskaźnika w Grupie KĘTY S.A., czyli różnica w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla (bez Zarządu) za rok 2023 wynosi 20%. Wśród pracowników na pozostałych stanowiskach jest to 17%. W ramach całej Spółki różnica wynosi 27%, natomiast wyłączając Zarząd, w skład którego w roku 2023 wchodziły 4 osoby (tylko mężczyźni) GPGR = 21%.

GKSA GPGR 2022 GPGR 2023
Kadra kierownicza (szczebel średni i wyższy, bez Zarządu) 24% 20%
Pozostałe stanowiska 18% 17%
Spółka RAZEM (bez Zarządu) 23% 21%
Spółka RAZEM (w tym Zarząd) 28% 27%

Grupa KĘTY S.A. wypełnia na co dzień zasadę sprawiedliwego traktowania, a różnice mające wpływ na prezentowane dane wynikają z pełnionych w organizacji funkcji, zakresu odpowiedzialności, wiedzy lub doświadczenia. Znaczenie ma również fakt, iż w pewnych grupach zawodowych nie ma zatrudnionych kobiet.

W celu zapewnienia równości szans wynagrodzenia w firmie są okresowo (co najmniej dwa razy w roku) analizowane, także w kontekście występowania luki płacowej. Badamy również procesy rekrutacyjne oraz awanse wewnętrzne.

Wszystkie wymienione działania są przez nas kontynuowane.

Istotnym elementem strategii działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest Polityka Różnorodności, która skupia się na dostosowywaniu miejsc i warunków pracy do szczególnych potrzeb pracowników, działaniach propagujących tolerancję oraz zapobiegających dyskryminacji pracowników czy kontrahentów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.

Szczegółowe tabele i wskaźniki GRI w zakresie polityki personalnej, różnorodności, rozwoju pracowników oraz kwestii BHP prezentujemy w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na stronach 118-130. A o naszym podejściu do zasobów ludzkich, w tym do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych przeczytacie na stronie 9 Kodeksu Etycznego w rozdziale RELACJE WEWNĘTRZNE.

Grupa KĘTY S.A. nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki przyjętej odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

Spółka w żaden sposób nie ogranicza i nie dyskryminuje osób kandydujących do ww. organów pod jakimkolwiek względem, w tym szczególności ze względu na ich płeć. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest dokonywany w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia.

Podejście do polityki różnorodności
w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki