ENG

Wynagrodzenia oraz zarządzanie różnorodnością

Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. definiując swoich interesariuszy nie zapomina, że są nimi również jej pracownicy. Dąży do tego, aby byli oni ambasadorami swojego pracodawcy.

5 555
osób
Stan zatrudnienia grudzień 2021 r.
61
%
zatrudnionych to osoby w wieku 30-50 lat
30
%
zatrudnionych stanowią kobiety
82
%
umowy na czas nieokreślony
967
nowych pracowników w 2021 r.
93
%
zatrudnionych wzięło udział w szkoleniach

Wskaźnik w zakresie równości wynagrodzeń

Wskaźnik równości wynagrodzeń liczony jest w procentach jako wartość bezwzględna różnicy ilorazu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet, podzielonego przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn – wg wzoru:

GPGR=|(PWK/PWM)-1|

gdzie:

GPGR = Gender Pay Gap Ratio
PWK = Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet
PWM = Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn

Wartość wskaźnika w Grupie Kęty SA, czyli różnica w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla (bez Zarządu) wynosi 12%.
Wśród pracowników na pozostałych stanowiskach jest to 15%.
W ramach całej Spółki różnica wynosi 23%, natomiast wyłączając Zarząd, w skład którego wchodzą 4-osoby (tylko mężczyźni) GPGR = 18%.

GKSA GPGR
Kadra kierownicza (szczebel średni i wyższy, bez Zarządu) 12%
Pozostałe stanowiska 15%
Spółka RAZEM (bez Zarządu) 18%
Spółka RAZEM (w tym Zarząd) 23%

Grupa Kęty SA stosuje na co dzień zasadę sprawiedliwego traktowania. Oznacza to między innymi stosowanie systemu wynagradzania, w którym występujące różnice są wynikiem pełnionych w organizacji funkcji, zakresem odpowiedzialności, wiedzą lub doświadczeniem. Nie wypełnianie deklaracji w tym zakresie stanowi dla organizacji ryzyko utraty konkurencyjności na rynku pracy, ale i wiarygodności biznesowej.

W związku z tym podejmujemy działania mające na celu badanie przyczyn występowania luki płacowej. Regularnie (co najmniej 2 razy w roku) przeprowadzane są analizy wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach czy grupach stanowisk, również w kontekście porównywania płacy kobiet i mężczyzn. Na wartość wskaźnika ma wpływ fakt, iż w pewnych grupach nie ma zatrudnionych kobiet. W tym zakresie prowadzimy między innymi weryfikację procesów rekrutacyjnych oraz awansów wewnętrznych upewniając się, czy deklarowane przez nas zasady równości szans są zachowane.

Wszystkie wymienione działania są przez nas kontynuowane.

Istotnym elementem strategii działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest Polityka Różnorodności, która skupia się na dostosowywaniu miejsc i warunków pracy do szczególnych potrzeb pracowników, działaniach propagujących tolerancję oraz zapobiegających dyskryminacji pracowników czy kontrahentów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.

Szczegółowe tabele i wskaźniki GRI w zakresie polityki personalnej, różnorodności, rozwoju pracowników oraz kwestii BHP prezentujemy w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na stronach 35-45. A o naszym podejściu do zasobów ludzkich, w tym do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych przeczytacie na stronie 9 Kodeksu Etycznego w rozdziale RELACJE WEWNĘTRZNE.

Grupa KĘTY S.A. nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki przyjętej odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

Spółka w żaden sposób nie ogranicza i nie dyskryminuje osób kandydujących do ww. organów pod jakimkolwiek względem, w tym szczególności ze względu na ich płeć. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest dokonywany w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia.

Podejście do polityki różnorodności
w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki