ENG

„Jaki ślad węglowy odciska Grupa Kęty a jaki Ty?”

Zrównoważony rozwój jest jednym z podstawowych celów strategii naszej spółki.

Realizacji tego celu, również w skali globalnej, zagraża w coraz większym stopniu problem zmian klimatu jako skutek efektu cieplarnianego. Z tego też względu Grupa Kęty, aby dotrzymać kroku zwiększonym ambicjom w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, zdecydowała się na obliczanie i redukcję śladu węglowego swoich wyrobów i całej organizacji.

„Śladem węglowym” określamy sumę bezpośrednio i pośrednio wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ślad węglowy wyznacza się zwykle dla całego roku kalendarzowego działania firmy. Podobnie dla produktu, tutaj jednak odniesieniem czasowym jest cykl jego życia, od kołyski do bramy lub od kołyski po grób. Na sumę emitowanych gazów cieplarnianych – które razem wyrażone są jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2eq), składają się dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz gazy fluorowane.

Znajomość śladu węglowego ukazuje z jednej strony nasz wpływ na zmiany klimatu, z drugiej umożliwia wychwycenie czynników i możliwości redukcji emisji CO2 do atmosfery. Informacje te pomagają również naszym klientom w wyliczaniu śladu węglowego dla ich własnych projektów. Wiedza ta staje się coraz ważniejsza, a wiele wskazuje że już niedługo może stanowić wymóg prawa.

Ślad węglowy obliczamy zgodnie ze standardem The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard oraz normą ISO 14067. W zakresie raportowania uwzględniamy:

  • emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania gazu ziemnego w budynkach i instalacjach zakładu, spalania paliw w silnikach pojazdów wewnętrznych i samochodów służbowych oraz uwolnienia czynników chłodniczych (zakres 1),
  • emisje pośrednie związane ze zużyciem energii czyli uwolnienia, do których doszło na etapie wytwarzania zakupionej przez nas energii elektrycznej i cieplnej (zakres 2),
  • emisje pośrednie uwalniane na etapie produkcji i transportu przetwarzanych surowców (zakres 3).

Granice obliczeń dla produktów ustaliliśmy jako „cradle to gate” (od kołyski po bramę), tj. uwzględniliśmy emisje od etapu wytwarzania surowców do produkcji, na emisjach związanych z wysyłką naszych wyrobów kończąc. Wyliczona w ten sposób emisja dla produkowanych w zakładzie wlewków ze stopów miękkich wyniosła w przeliczeniu na tonę wyrobu 2,79 tCO2e. Dla porównania produkcja 1 tony aluminium pierwotnego na świecie wiąże się z emisją na poziomie 16,7 tCO2e.

Całkowity ślad węglowy Grupy Kęty SA w roku 2020 wyniósł 82370 ton ekwiwalentu CO2 (zakres 1 oraz 2). Największy, blisko 80% udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych miała zakupiona energia elektryczna i cieplna. Ciepło, które zakupujemy z elektrociepłowni ECO S.A. powstaje głównie w wyniku spalania węgla kamiennego, jest więc obarczone wysokim śladem węglowym.

Paradoksalnie stanowi to jednak szansę dla Grupy Kęty SA na istotne obniżenie śladu węglowego w niedalekiej przyszłości. Wszystko za sprawą planowanej budowy układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Projekt obejmuje układ skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z silnikiem zasilanym gazem ziemnym. Zostanie on połączony z siecią grzewczą naszego zakładu oraz chłodziarkami, a energia elektryczna przesyłana będzie bezpośrednio do zakładowej rozdzielni. Oznacza to, że będziemy zdolni pokryć we własnym zakresie część zapotrzebowania na ciepło technologiczne, a w sezonie grzewczym także do ogrzewania części zakładu. Tym samym ograniczymy dostawy ciepła z zewnętrznej kotłowni węglowej, co wiązać się będzie z obniżeniem emisji. Wdrożenie tylko tego zadania spowoduje redukcje emisji gazów cieplarnianych w ilości ok. 10 tys. ton CO2e/rok. Stanowi to ponad 12% śladu węglowego Kęty SA.

Inne pomysły na obniżenie emisji wiążą się z wykorzystaniem energii odnawialnej, poprawą efektywności energetycznej budynków i produkcji, zmianą dostawców produktów na te, o mniejszym wpływie na klimat lub bliższe naszej lokalizacji czy nawet sadzeniem lasów.

Wyliczyliśmy i przedstawiliśmy ślad węglowy Grupy Kęty. Czas abyś i Ty obliczył i zacząć redukować swój własny. Obliczeń w prosty sposób dokonasz sam korzystając z kalkulatora:

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=pl

A co możesz zrobić aby zmniejszyć swój ślad węglowy? Podpowiadamy i trzymamy kciuki:

1. Zmniejsz masę opakowań, wybierając produkty pakowane w jedną nie kilka warstw folii.
2. Zamiast kupować wodę w butelkach, filtruj tą z kranu.
3. Zwracaj uwagę na pochodzenie produktu – te od lokalnego dostawcy pokonały krótszą drogę z pola na talerz, a co za tym idzie – spalono mniej paliwa więc mniej CO2.
4. Korzystaj z transportu miejskiego, carpoolingu lub roweru.
5. Segreguj odpady, zrób przydomowy kompostownik na śmieci organiczne (zyskasz nawóz do kwiatów), może również warto samemu uprawiać warzywa?
6. Kupuj baterie wielokrotnego użytku – takie które można ponownie naładować.
7. Inwestuj w energię odnawialną, np. panele fotowoltaiczne na dachu.
8. Zwracaj uwagę na certyfikaty, jakie mają kupowane produkty.
9. Wybieraj energooszczędne sprzęty elektroniczne.
10. Zawsze możesz też posadzić drzewo.