ENG

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2017 rok

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kety S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku podjęło uchwałę nr 3/18 w sprawie wypłaty dywidendy.

Z kwoty zysku netto za 2017 rok w wysokości 249.056.966,23 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 228.520.800,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100).

Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 521 700 (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemset) akcji, co oznaczać będzie wypłatę dywidendy w wysokości 24 (słownie: dwadzieścia cztery) zł na akcję.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (28 % kwoty dywidendy tj. 63.985.824,00 zł, co daje dywidendę 6,72 zł na akcję) i 26 września 2018 roku (72 % kwoty dywidendy, tj. 164.534. 976,00 zł, co daje 17,28 zł na akcję).

Ilość akcji może zwiększyć się o 23 747 akcji serii G w przypadku dopuszczenia ich do obrotu giełdowego do dnia ustalenia prawa do dywidendy. Wtedy liczba wszystkich akcji objętych dywidendą wyniesie 9.545 447 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem), co oznaczać będzie wypłatę dywidendy w wysokości 23,94 (słownie: dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zł na akcję.

W tym wypadku pierwsza rata dywidendy (28%) wyniesie 63 954 494,90 zł , co daje 6,70 zł na akcję, a druga rata dywidendy (72 %) wyniesie 164 563 506,28 zł, co daje 17,24 zł na akcję.