ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 16 listopada 2021 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1150/2021 stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 760 (siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda.

Na podstawie §36, §37 oraz §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 19 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 listopada 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLKETY000011.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.