ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 44/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku:

1) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 12 750 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
2) postanowił wprowadzić z dniem 15 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. w dniu 15 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011. Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu ww. 12 750 akcji serii F, wynosić będzie 9 393 538 akcji.