ENG

Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Zrównoważony Rozwój w tym ochrona środowiska od zawsze stanowiły istotne znaczenie dla Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. W obliczu zmian klimatycznych znaczenie jeszcze wzrasta.

W ramach polityki klimatycznej Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. zadeklarowała :

  • Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko i zmiany klimatu.
  • Podejmujemy działania w celu poprawy zarówno efektów swojej działalności środowiskowej, jak i działalności innych podmiotów pozostających w sferze naszego oddziaływania.
  • Podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
  • Kładziemy nacisk na komunikację z interesariuszami oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz środowiska.

Do roku 2025 Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. przyjęła następujące cele:

  • Obniżenie o 15% wielkości emisji gazów cieplarnianych przypadającej na jednostkę produktu (zakres 1 i 2, rok bazowy 2016);
  • Zwiększenie do 75% udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY;
  • Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 5%;
  • Wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych o 20%.

Pełna treść polityki tutaj.