ENG

Zwiększenie stanu posiadania akcji Grupy Kęty S.A. do poziomu powyżej 5%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od PTE Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska OFE i OFE Warta, dalej OFE, oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej DFE, informujące, iż w wyniku przejęcia zarządzania OFE Warta w dniu 26 maja 2014 roku na akcjach spółki Grupa Kęty S.A., udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Grupa Kęty S.A. na rachunkach OFE i DFE zwiększył się do ponad 5%.
Przed transakcją na rachunkach OFE i DFE zapisanych bylo 376 946 akcji stanowiących 4,04 % udzialu w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonania 376 946 głosów z akcji stanowiących 4,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na wza spółki. Po transakcji stan na rachunku zwiększył się do 499 748 akcji stanowiących 5,35% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonania 499 748 głosów z akcji stanowiących 5,35 % udziału w liczbie głosów na wza spółki.