ENG

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 sierpnia 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska OFE wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), zgłoszenie w trybie art 401 §4 KSH projektu uchwały w sprawie wyboru Pana Wojciecha Włodarczyka na członka Rady Nadzorczej XI kadencji do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Treść projektu uchwały, a także otrzymany od Akcjonariusza życiorys kandydata wraz z oświadczeniem i informacją o spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej oraz jego zgodę na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).