ENG

Zawiadomienie o stanie posiadanych akcji i udziale w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu 16 maja 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Allianz OFE) zawiadomienie z informacją, iż w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE udział w ogólnej liczbie głosów spółki Grupa Kęty S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 15%.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych