ENG

Zamierzone zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o zamiarze dokonania następujących zmian w Statucie Spółki Grupa Kęty S.A.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
– W § 8 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 180.000 (słownie: stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii K, L, M z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”