ENG

Wykup obligacji serii D i ich umorzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w związku emisją obligacji serii B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółka informowała o tym w RB nr 63/2006 z dnia 9.11.2006 r. będących elementem realizacji programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kęty i spółek zależnych Osoby Uprawnione oraz faktem nie objęcia części obligacji serii „D” przez Osoby Uprawnione, Spółka wykupiła od Powiernika, tj. Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz umorzyła w dniu 30 czerwca 2014 roku 73.875 obligacji serii „D” siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć o łącznej wartości nominalnej 738,75 zł.