ENG

Wykup obligacji i ich umorzenie

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w związku z dokonanym przez Osoby Uprawnione zapisem na łącznie 48 450 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) obligacji serii G oraz jednoczesnym zapisem na 48 450 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały 2/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. z dnia 14 października 2009 roku, będących elementem realizacji programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kęty i spółek zależnych (Osoby Uprawnione) Spółka odkupiła obligacje od Osób Uprawnionych po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej tj. 0,01 zł ( jeden grosz) i umorzyła w dniu 19  maja 2015 roku 48 450 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) obligacji serii G. Transakcję dokonano za pośrednictwem Powiernika emisji obligacji serii G, Domu Maklerskiego BZ WBK SA.  W związku z powyższym Spółka zwróci się z wnioskiem do KDPW o dematerializację akcji a następnie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW.