ENG

Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020 r. w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 26.050 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą 14/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r., stosownie do art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 65.125 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.051.367,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) i dzieli się na 9.620.547 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 9.620.547 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści siedem).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 1.298.040 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii H, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Akcje serii H emitowane są w ramach Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w uchwale 13/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r. i uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018. r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

Podstawa prawna: §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.