ENG

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 14.04.2016 r. Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A., działając w oparciu o zapis § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą  w  Warszawie   (nr rejestracyjny 130, KRS 0000481039) jako rewidenta badającego sprawozdania finansowe: jednostkowe Grupy Kęty S.A. oraz  skonsolidowane Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za lata 2016-2019,  zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.