ENG

Wstępne wyniki II kw. 2015r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników drugiego kwartału 2015 r.

W trakcie drugiego kwartału 2015 roku koniunktura na rynku nadal sprzyjała największym segmentom Grupy Kapitałowej. Zgodnie z szacunkami Segment Systemów Aluminiowych osiągnie 15% dynamikę przychodów ze sprzedaży, natomiast Segment Wyrobów Wyciskanych zwiększy swoją sprzedaż o 20%. Segment Opakowań Giętkich zanotuje 13% wzrostu a sprzedaż Segmentu Akcesoriów Budowlanych pozostała na podobnym do zeszłego roku poziomie. Jedynym segmentem notującym spadek był Segmentu Usług Budowlanych z ok. 20% mniejszą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zarząd Grupy Kęty S.A. prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą ok 490 – 495 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 11% od wielkości zeszłorocznych, co oznacza utrzymanie dynamiki notowanej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wyniesie 63 – 65 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 84 – 86 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ze względu na stabilizację na rynkach finansowych będzie miało wynik dodatni i wyniesie ok 4 mln zł, (w drugim kwartale 2014 roku saldo wyniosło -2,2 mln zł).

W konsekwencji spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 51- 53 mln zł, co jest wartością porównywalną z rokiem 2014. Na koniec czerwca 2015 roku dług netto Grupy

Kapitałowej wyniesie ok. 200 – 210 mln zł. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia:

  • 2 kwartał 2014 2 kwartał 2015(prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,17 4,09 – 2%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,04 3,69 +21%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 1836 USD/t 1795 USD/t -2%