ENG

Wstępne wyniki drugiego kwartału 2017

Zarząd Grupy Kęty SA zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników drugiego kwartału 2017 r.
W drugim kwartale kontynuowane były pozytywne trendy dotyczące wzrostu sprzedaży w poszczególnych segmentach biznesowych Grupy Kapitałowej. Utrzymanie korzystnej koniunktury oraz przychody z nowych podmiotów Grupy owocują wzrostem sprzedaży zarówno na rynkach krajowym, jak i zagranicznych. Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale szacowane są na poziomie 675 mln zł, czyli o prawie 20% większym niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wszystkie trzy Segmenty szacują wzrost sprzedaży na poziomie ok. 30%.

Wysokiej sprzedaży towarzyszyły wysokie rentowności. Według szacunków Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wzrośnie z 75,4 mln zł w zeszłym roku do ok. 82,0 mln zł (+9%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 101,1 mln zł do ok. 112,0 mln zł (wzrost o ok. 11%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 2 mln zł, (w drugim kwartale 2016 roku saldo wyniosło +0,3 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto drugiego kwartału wyniesie ok. 66 mln zł. (spadek o 23 mln w stosunku do poprzedniego roku), ale zarząd przypomina, iż w drugim kwartale 2016 roku rozpoznano ok. 25 mln zł aktywa na podatek dochodowy, co jednorazowo powiększyło zysk tego kwartału. Na koniec czerwca 2017 roku dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie wg szacunków wartość ok. 415 mln zł, a więc będzie porównywalny z końcem pierwszego kwartału 2017.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

2 kwartał 2016 2 kwartał 2017
(prognoza)
zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4.38 4.23 -3%
średni kurs USD/PLN w kwartale 4.07 3.60 -12%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1,709 USD/t 2,109 USD/t +23%