ENG

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kety S.A. w dniu 31 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr 3/17 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 30,03 złotych (słownie: trzydzieści złotych 03/100) brutto, na jedną akcję.

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono cały zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 176.333.398,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości w kwocie 108.366.001,86 zł (słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100), co daje łączną kwotę 284.699.400,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 478 376 (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji. Ilość akcji może zwiększyć się o 11 604 akcji serii G, które w przypadku dopuszczenia ich do obrotu giełdowego do dnia ustalenia prawa do dywidendy. Wtedy liczba wszystkich akcji objętych dywidendą wyniesie 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt), co oznaczać będzie wypłatę dywidendy w wysokości 30 zł na akcję.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 roku (kwota 75.919.840,00 zł ) i 23 listopada 2017 roku (kwota 208.779.560,00 zł ).