ENG

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. „Spółka” informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2014 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd Grupy Kęty S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014:
Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2014 r. – 24 kwietnia 2014 r.
– za III kwartał 2014 r. – 23 października 2014 r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 20 marca 2014 r.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. – 7 sierpnia 2014 r.
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia oraz nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami