ENG

Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2021 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1) Skonsolidowany raport kwartalny:

  • za I kwartał 2021 r. – 21 kwietnia 2021 roku,
  • za III kwartał 2021 r. – 20 października 2021 roku,

2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 4 sierpnia 2021 roku,

3) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 25 marca 2021 roku.

Ponadto zarząd Spółki, działając na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Kalendarz zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych w 2021 roku dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie/kalendarz

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.