ENG

Rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 75/14 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 1.050 słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł każda „Akcje” oraz postanowił oznaczyć je kodem PLKETY000011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Giełda” o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym kodem.
Zarejestrowanie Akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji Giełdy o wprowadzeniu tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKETY000011, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.