ENG

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za trzeci kw. 2019 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe trzeciego kwartału 2019 r.

W trzecim kwartale zgodnie z oczekiwaniami wyniki sprzedaży poszczególnych segmentów były bardziej zróżnicowane niż w poprzednich kilku kwartałach. Z jednej strony Segment Systemów Aluminiowych zanotował 10% wzrost przychodów, a perspektywy na kolejny kwartał są stabilne. Zarówno sprzedaż krajowa, jak i rynki zagraniczne notują wzrosty, a rozwój sieci dystrybucji oraz systematycznie powiększana oferta produktowa stanowi solidne fundamenty do utrzymania tych tendencji w przyszłości. Z drugiej strony na rynku, na którym działa Segment Wyrobów Wyciskanych (szczególnie na rynkach eksportowych) niższa o 13% cena aluminium oraz niepewność, co do koniunktury w kolejnych kwartałach, spowodowały ok. 9% spadek przychodów w tym obszarze. Pozytywną informacją jest fakt, iż nie przekłada się to na spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym. Tutaj nadal Segment utrzymuje poziom porównywalny do zeszłorocznych, rekordowych wielkości i podejmuje szereg działań, aby taki stan utrzymać nadal.

Segment Opakowań Giętkich działa w otoczeniu, które nie jest podatne na znaczne wahania, dlatego też stanowi doskonałe uzupełnienie i element stabilizujący wyniki Grupy. Dzięki systematycznemu rozwojowi współpracy z koncernami polskimi i międzynarodowymi przychody segmentu nadal rosną w zadowalającym tempie. W trzecim kwartale było to 6% przy praktycznie pełnym obłożeniu mocy na podstawowych liniach produkcyjnych.

W efekcie Zarząd prognozuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej będą wyższe niż wartość osiągnięta w zeszłym roku i wyniosą 820 mln zł (+1%). Stabilna sprzedaż oraz kontrola kosztów przełożyła się na bardzo dobre wyniki, a umiejętne zarządzanie kapitałem pracującym umożliwiło utrzymanie zadłużenia na niezmienionym poziomie pomimo wypłaty pierwszej transzy dywidendy oraz realizacji płatności inwestycyjnych. Według szacunków Zarządu skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 120 mln zł, co jest poziomem aż o 10% lepszym od zeszłorocznego. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 140 mln zł w zeszłym roku do 155 mln zł w roku bieżącym (+10%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,5 mln zł).

Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 92 mln zł, a więc będzie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku o 11%. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 680 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia:

  • 3 kwartał 2018 3 kwartał 2019 (prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,31 4,31 0%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,70 3,88 +5%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 2067 USD/t 1792 USD/t -13%