ENG

Otrzymanie decyzji o wsparciu Emitenta w prowadzeniu działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. pisma z decyzją nr 122/2021 o wsparciu Emitenta w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego w powiecie oświęcimskim, gminie i miejscowości Kęty (dalej: Decyzja).

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego, Emitent planuje zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze Segmentu Wyrobów Wyciskanych poprzez m.in. uruchomienie linii produkcyjnej z prasą o nacisku 2000T oraz 4000T wraz z urządzeniami pomocniczymi w nowobudowanej hali produkcyjnej, o czym Spółka informowała w raporcie 28/2021 dotyczącym aktualizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2025 oraz zmiany prognozowanych na 2025 r. podstawowych założeń finansowych zaprezentowanych w Strategii 2021-2025.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowania nowej inwestycji, wyniesie 286 mln zł., przy czym zadeklarowana przez Emitenta kwota tych kosztów, którą poniesie, wynosi co najmniej 220 mln zł.

Zgodnie z Decyzją, Spółka zobowiązana jest m.in. do:

  • zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia po dniu wydania Decyzji o co najmniej 25 nowych pracowników i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 94,92 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty do dnia 1 lipca 2025 r.
  • spełnienia wskazanych kryteriów zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego,
  • zakończenia realizacji nowej inwestycji do dnia 30 czerwca 2024 r. po upływie którego poniesione koszty inwestycji nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane.

Decyzja wydana jest na 12 lat, licząc od dnia jej wydania, a maksymalna wysokość pomocy publicznej w postaci ulg w podatku dochodowym w tym okresie może wynieść od około 77 mln zł do około 90 mln zł w zależności od faktycznie poniesionych kosztów i będzie ona rozpoznawana w rachunku zysków i strat sukcesywnie w proporcji do ponoszonych wydatków inwestycyjnych.