ENG

Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2016 rok

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 223.014.530 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100). Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.478.376 (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć). Ilość akcji może zwiększyć się o 11 604 akcji serii G, które objęte zostały w ramach programu motywacyjnego kadry menadżerskiej i które są w trakcie procesu dopuszczenia do obrotu giełdowego. W przypadku dopuszczenia tych akcji do obrotu giełdowego do dnia ustalenia prawa do dywidendy liczba wszystkich akcji objętych dywidendą wyniesie 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt), co oznaczać będzie wypłatę dywidendy w wysokości 23,50 zł na akcję.

Wielkość dywidendy jest zgodna z polityką Spółki, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto.

Ponadto Rada podjęła uchwałę pozytywnie oceniającą sprawozdania finansowe Grupy Kęty S.A. oraz sprawozdania skonsolidowane za 2016 rok i pozytywnie oceniła sytuację rynkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 roku, natomiast terminy wypłat dywidendy ustala się:

  • na dzień 7 września 2017 roku (34% wartości dywidendy)
  • na dzień 23 listopada 2017roku (66% wartości dywidendy).