ENG

Nabycie akcji przez osoby zobowiązane

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Osób wchodzących w skład Zarządu Spółki oraz Prokurenta o nabyciu w dniu 24 i 25 kwietnia 2014 r. łacznie 39 450 słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt akcji serii F nabytych w ramach programu opcji menedżerskich, wyemitowanych na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2009 roku – uchwała nr 2/09 w sprawie emisji obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F Grupy Kęty S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały objęte po cenie 117,63 zł.