ENG

Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki o nabyciu w dniu 7 lutego 2014 r. 2700 słownie: dwa tysiące siedemset akcji serii E nabytych w ramach programu opcji menedżerskich, wyemitowanych na podstawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2006 roku – uchwała nr 15/06 w sprawie emisji obligacji serii B, C, D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Grupy Kęty S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały objęte po cenie 124,79 zł.