ENG

Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prokurenta o nabyciu w dniu 5 grudnia 2014 r. 9000 słownie: dziewięć tysięcy akcji serii F nabytych w ramach programu opcji menedżerskich, wyemitowanych na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2009 roku – uchwała nr 2/09 w sprawie emisji obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F Grupy Kęty S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały objęte po cenie 125,57 zł.