ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 467/2016 z dnia 13 maja 2016 roku:

1) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 11.705 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

2) postanowił wprowadzić z dniem 19 maja 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 maja 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011. Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 11.705 akcji serii G, wynosić będzie 9.453.693 akcje.