ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 32/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku:

  1. stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 9.000 słownie: dziewięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
  2. postanowił wprowadzić z dniem 16 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 stycznia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011.