ENG

Powołanie Zarządu Spółki X kadencji

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę o wyborze zarządu X kadencji ze skutkiem, od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia absolutorium zarządowi spółki za 2017 rok. W skład zarządu X kadencji wejdą osoby dotychczas pełniące funkcje w zarządzie tj.: Dariusz Mańko, Prezes Zarządu, Adam Piela, Członek Zarządu, Piotr Wysocki Członek Zarządu, Tomasz Grela Członek Zarządu oraz powołany z dniem 28 marca br. Rafał Lechowicz, Członek Zarządu .

Treść życiorysów dotychczasowych członków Zarządu była przekazana przez Spółkę i jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce Zarząd i Rada Nadzorcza. Życiorys nowego członka Zarządu został przekazany w rapocie nr 12/2018.