ENG

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. Spółka otrzymała od OFE PZU „Złota Jesień” reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (dalej: Akcjonariusz) zgłoszenie kandydatury Pani Agnieszki Zalewskiej na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje otrzymany od Akcjonariusza  życiorys kandydatki wraz z oświadczeniem i informacją o spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej oraz jej zgodę na kandydowanie.

Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.