ENG

Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej emitenta niebędącej członkiem zarządu Spółki oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta o transakcji sprzedaży akcji Spółki.
Transakcja sprzedaży łącznie 1000 akcji Grupa Kęty S.A. po średniej cenie 225,75 zł za akcję, poprzez zlecenie do dyspozycji maklera, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2014 roku.