ENG

Wykup obligacji od Osoby Uprawnionej i ich umorzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w związku z dokonanym przez Osobę Uprawnioną zapisem na 750 słownie: siedemset pięćdziesiąt obligacji serii D oraz jednoczesnym zapisem na 750 słownie: siedemset pięćdziesiąt akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały 15/06 WZA Grupy Kęty S.A. z dnia 11 maja 2006 roku, będących elementem realizacji programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kęty i spółek zależnych Osoba Uprawniona Spółka odkupiła obligacje od Osoby Uprawnionej po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej tj. 0,01 zł jeden grosz i umorzyła w dniu 20 stycznia 2014 roku 750 słownie: siedemset pięćdziesiąt słownie: trzysta obligacji serii D. Transakcję dokonano za pośrednictwem Powiernika emisji obligacji serii D, tzn. Domu Maklerskiego mBanku. W związku z powyższym Spółka zwróci się z wnioskiem do KDPW o dematerializację akcji a następnie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW.