ENG

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki łączną kwotę 136.072.627,20 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 20/100).

Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 393 538 (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem), co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 14,48 PLN. Spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby akcji do rejestracji łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9 441 988 (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem akcji), co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 14,41 PLN.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 lipca 2015 roku. Ustala się następujące terminy wypłat dywidendy:

  • kwoty 101.109.521,60 zł (słownie: sto jeden milionów sto dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 60/100) na dzień 5 sierpnia 2015 roku,
  • kwoty 34.963.105,60 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięć złotych 60/100) na dzień 4 grudnia 2015 roku.