ENG

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku.

 

UCHWAŁA NR 1/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na które składa się:

 • bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 980.678 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 176.333 tys. zł,
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 182.875 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.603 tys. zł,
 • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.951 tys. zł,
 • odatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
  oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 2/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2016 rok, na które składa się:

 • skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.322.835 tys. zł,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 277.890 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 287.790 tys. zł,
 • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 126.518 tys. zł,
 • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.238 tys. zł,

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 3/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia:

 1. podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 176.333.398,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 2. użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 108.366.001,86 zł (słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 3. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 284.699.400,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
 4. w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 56.437,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie 147.159 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. 90.722,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
  Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. (kwota 75.919.840,00 zł ) i 23 listopada 2017 r. (kwota 208.779.560,00 zł ).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.127.990 głosów, przeciwko oddano 288.526 głosów, wstrzymało się 263 485 głosów..

 

UCHWAŁA NR 4/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 5/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 6/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 7/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 8/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 9/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 10/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

 

UCHWAŁA NR 11/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:

 • Piotra Kaczmarka – 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
 • Bartosza Kazimierczuka – 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
 • Pawła Niedziółkę – 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
 • Wojciecha Włodarczyka – 2.900.102 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 2.526.494 głosy wstrzymujące się
 • Piotra Stępniaka – 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
 • Szczepana Strublewskiego – 5.137.076 głosy za, 253.405 głosów przeciw, 289.520 głosy wstrzymujące się

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.680.001 ważnych głosów na każdego z kandydatów.

 

UCHWAŁA NR 12/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

a) § 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Akcjami Spółki są:
1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
4) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,
5) 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,
6) 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,
7) 47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.679.179 głosów, przeciw oddano 822 głosy, głosów wstrzymujących się nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) z późniejszymi zmianami