ENG

Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2024 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

1) Skonsolidowany raport kwartalny:

  • za I kwartał 2024 r. – 24 kwietnia 2024 roku,
  • za III kwartał 2024 r. – 23 października 2024 roku,

2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 31 lipca 2024 roku,
3) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 21 marca 2024 roku.

Ponadto zarząd Spółki, działając na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.

Kalendarz zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych w 2024 roku dostępny jest na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/grupa-kety-na-gpw/kalendarz-korporacyjny/

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.