ENG

Rejestracja przez sąd zmiany statutu

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o otrzymaniu postanowienia o rejestracji w dniu 29 grudnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku.

Zmiany statutu polegały na dodaniu w § 7 Statutu Spółki ustępu 12 o następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 88.000 (słownie: osiemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: §5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.