ENG

Rejestracja przez sąd zmiany statutu

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 16 lipca 2019 roku otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, zmiany statutu Spółki przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/19 z dnia 30 maja 2019 roku.

Zmiana statutu polegała na uchyleniu jego dotychczasowej treści oraz przyjęciu nowego brzmienia. Aktualna treść zmienionego statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.