ENG

Ostateczna wysokość dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 26/2018r., że ostateczna liczba akcji objętych dywidendą dla akcjonariuszy za 2017 rok wynosi 9.545.447 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem), co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 23,94 (słownie: dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) na akcję.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 czerwca 2018 roku; natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (pierwsza rata stanowiąca 28% kwoty dywidendy, tj. 63 954 494,90 zł , co daje 6,70 zł na akcję oraz 26 września 2018 roku (druga rata stanowiąca 72 % kwoty dywidendy, tj. 164 563 506,28 zł, co daje 17,24 zł na akcję.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.