ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 62/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A. :

  1. stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 31.720 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
  2. postanowił wprowadzić z dniem 25 stycznia 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 stycznia 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011. Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 31.720 akcji serii G, wynosić będzie 9 521 700 akcji.